กองสื่อสารองค์กร มข. ยกพลระดมสมองในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ณ จังหวัดบึงกาฬ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกพลระดมสมองในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

     กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะวันโฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อปรับปรุงแผนการทำงานประจำปี พ.ศ. 2566 ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติรายบุคคล โดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และพัฒนารูปแบบและกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ด้านการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นทีม

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนา ฯ
อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนา ฯ

     โดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. การสัมมนาเริ่มต้นด้วยพิธีเปิด โครงการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมกล่าวถึงนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน และ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนกองสื่อสารองค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอทิศทางในการทำงาน และเป้าหมายในการพัฒนาโดยหัวหน้างาน พร้อมการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน และบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละภารกิจ รวมถึงสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้บริหาร ทั้งงานกิจกรรมสัมพันธ์ งานผลิตสื่อ งานวิทยุ และหน่วยอำนวยการ ตามลำดับ

 

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน
อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน

     อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในการสัมมนาครั้งนี้ ว่า ในการสัมมนาบุคลากรครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกัน ถ่ายทอดผลงานของแต่ละคน แต่ละฝ่ายออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อปรับเป็นการวางแผนในการพัฒนาองค์กร ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมากองสื่อสารองค์กรมีการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและมีรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เราจะต้องไม่หยุดยั้งในการพัฒนากระบวนการทำงาน อยากให้ทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ ทั้งด้านวิทยุ กิจกรรม โสต รวมถึงด้านข่าวที่จะต้องมีคุณภาพและความรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติต่าง ๆ ถูกเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วเป็นที่น่าพึงพอใจ พร้อมทั้งเราจะต้องสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยถูกเผยแพร่ออกไปสู่นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนกองสื่อสารองค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนกองสื่อสารองค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

     ทางด้านนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โครงการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเวทีการถ่ายทอดแผน และ OKR (Objective and Key Results คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล) ของกองสื่อสารองค์กร ซึ่งเราต้องกลับมาทบทวนกระบวนการทำงานของกอง ฯ ว่าที่ผ่านมาเรามีการปฏิบัติงานอย่างไร เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานกองที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่ ซี่งกองสื่อสารองค์กรเรา มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ยังเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาด้านการสื่อสารและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ ตามแผน Improvement Plan ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ OFI (Opportunity for Improvement) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่กองสื่อสารองค์กรจัดต้องนำมาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรทุกคน ที่จะร่วมกันวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการเพื่อการพัฒนาต่อไป

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : อรรถพล  ฮามพงษ์