มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะ สานสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว ในกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 115

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอกปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กล่าวต้อนรับสมาชิก ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 115  ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น5 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า รับชมการแสดงแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการบำบัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชิญชวนร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่จะเริ่มเดินทางเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2566

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงกัน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไป

Scroll to Top