การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ในการบริหารงาน ด้านประชาสัมพันธ์ของหัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ในการบริหารงาน ด้านประชาสัมพันธ์ของหัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งานเชิงพัฒนา 2567)
นางสาว รวิพร สายแสนทอง
นักประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด