กองสื่อสารองค์กร มข. เปิดบ้านต้อนรับ มมส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบันให้แนบแน่น

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับกองประชาสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์  อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล พร้อมด้วย นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยถายในงาน ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “ดำเนินงานของ กองสื่อสารองค์กร และภาพรวมของช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกองสื่อสารองค์กร” โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ต่อด้วย นางสาวรวิพร สายแสนทอง หัวหน้างานผลิตสื่อ บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการสื่อ และเผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกองสื่อสารองค์กร จากนั้นเป็นการการบรรยาย ในประเด็น การบริหารประเด็นข่าว ประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีความน่าสนใจ และ การผลิต รายการ KKU Insight โดย นางสาวจิราพร ประทุมชัย และนางสาวพรทิพย์ คำดี

จากนั้น เป็นการพูดถึง “การดำเนินของ วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz” โดยนางสาวชุตินันท์ พันธุ์จรุง หัวหน้าหน่วยวิทยุ และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “การสื่อสารใน รูปแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ Event” โดยนายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์

ภาพ บุณฑริกา ภูผาหลวง ม.มหาสารคาม