Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

MBA มอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” ให้ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานนโยบายหลักสูตร มอบโล่รางวัล ศิษย์เก่าทรงคุณค่า แก่นายชุมพร พารา

วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี MBA KKU : Variety Fancy Beyond To Ep.2 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 25 ปี ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้ง ประชาสัมพันธ์ผลงานความสำเร็จของวิทยาลัยฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้กว้างขวางและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ศิษย์เก่าและคณาจารย์ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการคัดเลือกประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่น่ายกย่อง และเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลด้วยการนำรายได้ส่วนที่หลังหักค่าใช้จ่ายของการจัดงานครั้งนี้ยังมอบให้กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาล ซื้อเครื่องมือแพทย์ ในโครงการที่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์
ภายในงานได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกย่องศิษย์เก่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาและสังคมได้รับรู้โดยเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านการบริหาร การศึกษา การทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า Executive MBA‎ รุ่น 19 ได้รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” โดยมี ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานนโยบายหลักสูตร เป็นผู้มอบ


สำหรับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำได้มาตรฐานสากล โดยเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และมีการบริหารจัดการที่ดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537 โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการยังประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยปัจจุบันได้ทำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตออกสู่สังคมมาแล้ว จำนวน 6,626 คน

 

อุดมชัย สุพรรณวงศ์