Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑) เรื่อง บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดกองสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านของผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ตามประกาศดังนี้

ดาวน์โหลด ประกาศบุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๑