กองสื่อสารองค์กรมข.เสริมแรงใจบุคลากรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2561

วันที่ 19  กันยายน  2561  กองสื่อสารองค์กร ได้จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กร  ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในการมอบรางวัล

การจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง  สนับสนุน  ส่งเสริม  สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยมีการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านของผลสัมฤทธิ์ของงาน  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต่างมีผลงานและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมควรแก่การได้รับรางวัล

โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภคือ  รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2561 ได้แก่
1)  นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ระดับชำนาญการพิเศษ
2) นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
3)  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์

และรางวัลบุคลากรทรงคุณค่า  ประจำปี  2561  ผู้ที่ได้รับรางวัล  ได้แก่

1)  นางสาววัลยา  ภูงาม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2)  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์

  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลว่า  “การจัดงานในครั้งนี้ เป็นขั้นต้นที่จะส่งเสริมผลงานของบุคลากรกองสื่อสาร  ถือเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นว่าเรามีอะไรดี ๆ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับความรู้  แนวทางและได้เห็นตัวอย่างดี ๆ ในการทำงาน  ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการกองสื่อสารและบุคลากรที่ดูแลด้านบุคคลที่ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนงานของเราต่อไป”

ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จจากบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 คน โดยนาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2561 กล่าวว่า “ วิธีการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันคล้ายกับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งนอกจากจะเลือกวิธีที่ต่างกันแล้วก็อาจใช้เส้นทางที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนแต่ละคนจะมีระดับของความคาดหวังในความสำเร็จที่ไม่เท่ากัน บางคนอาจมองภาพความสำเร็จเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างการยอมรับ แต่สำหรับผมแล้วอะไรที่ผมเริ่มทำก็ถือว่านั่นคือความสำเร็จแล้ว ส่วนเป้าหมายก็กำหนดเป็นส่วนๆไป ถ้ามันไปไม่ถึงเป้าหมายมันก็เป็นความสำเร็จที่ได้บทเรียน อย่าไปมองเป็นภาพรวมเพราะมันอาจไกลจนรู้สึกว่าท้อที่จะไปถึง แต่ก็ไม่ลืมที่จะท้าทายตัวเองเสมอๆว่าวันนี้ทำได้เท่านี้วันต่อไปอาจลองทำให้ได้มากขึ้นหรือดีขึ้น ถ้าไปไม่ถึงถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่ ทบทวนสิ่งที่ทำด้วยการเติมส่วนที่ขาดเรียนรู้จากคนที่เดินทางเส้นนี้มาก่อนเรา จึงอยากบอกว่าอย่าเอาความสำเร็จของใครมาเป็นบรรทัดฐานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างเค้าต้องพยายามแค่ไหนถึงไปถึงจุดนั้นแต่จงเอาวิธีคิดของเขาและอีกหลายๆคนมาเป็นส่วนผสมในสูตรของตัวเอง แล้วลองปรุงมันขึ้นมาใหม่ การได้รับเชิดชูเกียรติครั้งนี้ต้องขอบคุณบุคลากรในกองสื่อสารองค์กรทุกคนที่ร่วมสร้างผลงานดีๆ ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้กำลังใจ สิ่งนี้ได้สร้างกำลังใจที่ดีเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปในการใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาเพื่อสร้างผลงานดีๆให้กับองค์กร ผลักดันคนรุ่นหลังได้ใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองให้ขึ้นมาทดแทนคลื่นลูกเก่าต่อไป

ด้าน นางสาววัลยา  ภูงาม  ผู้ได้รับรางวัลบุคคลทรงคุณค่า  ประจำปี  2561  ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า  “ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ที่มองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร และขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงาน  ตั้งใจทำงาน และเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย  ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่  หรืองานบริการหน่วยงานต่าง ๆ รางวัล  บุคลากรทรงคุณค่า  จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจ  ทำให้บุคลากรที่มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสังคมต่อไป ”

ซึ่งการจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กรในครั้งนี้ถือว่าเป็นปีแรก  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมและเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี

นางสาวพรทิพย์  คำดี / ข่าว
นายอรรถพล  ฮามพงษ์ / ภาพ

 

 

นางสาวพรทิพย์  คำดี  / ข่าว https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016191&l=th

นายอรรถพล  ฮามพงษ์  / ภาพ

 

Scroll to Top