Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.เปิดตำรานอกห้องเรียน มุ่งพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สู่ไทยแลนด์ 4.0

งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับนศ.สาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ สุไทย เกติมา ประธานหลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษากว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิทยุ และการจัดรายการโทรทัศน์ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาในรายวิชาการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ และสตูดิโอ KKU Channel อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    นายชุมพร พารา กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติให้เกียรติมาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz. และสตูดิโอ KKU Channel ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างการทำงานของกองสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมภายนอก ขอบคุณที่ให้กองสื่อสารองค์กรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชื่อว่าความรู้ที่จะได้รับในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงที่พี่ๆ วิทยากรจะถ่ายทอดให้ด้วยความเต็มใจอย่างเต็มที่”
จากนั้น นางสาวพรทิพย์ คำดี ได้บรรยายภาพรวมของการบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสตูดิโอ KKU Channel นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายในเรื่องการบริหารจัดการด้านข่าวสารของสถานีวิทยุ นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของสถานีวิทยุ ภาพรวมการบริหารจัดการสถานีและการจัดการด้านรายการ นายบรรจง เศษวิสัย บรรยายให้ความรู้ในการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและ นายปาพจน์ พันตาเอก นายกิตติภณ ทุริวงษ์ นายสุริยา ลีพรหมมา ให้ความรู้ด้านระบบการกระจายเสียง การบำรุงรักษาเครื่องส่ง โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ทดลองจัดรายการวิทยุด้วยตนเอง
หลังการศึกษาดูงานด้านวิทยุกระจายเสียง กองสื่อสารองค์กรได้เปิดสตูดิโอ KKU Channel ให้เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำรายการ การบริหารจัดการรายการโทรทัศน์ และการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยมี นางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ และ นายชาญชาญ หล้าดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการใช้อุปรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และขั้นตอนการบริหารจัดการดำเนินรายการโทรทัศน์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์สคริปต์เฉพาะหน้าจัดรายการด้วยความสนุกสนาน สร้างประสบการณ์อันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาสาขานิเทศศาสตร์เป็นอย่างดี
ด้าน อาจารย์ สุไทย เกติมา ประธานหลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์มาได้3 ปีการศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกองสื่อสารองค์กร ที่มีภารกิจหลักในการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มีสถานีวิทยุ และสตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์และมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ครบ พร้อมกับมีบุคลากรดำเนินภารกิจ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้นำนักศึกษามาศึกษากระบวนการทำงาน เรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากการเรียนสาขานิเทศศาสตร์ ไม่ได้สอนแค่ในห้องเรียน แต่เน้นการปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ไปใช้ในการทำงาน ในเร็ว ๆ นี้อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติจะเข้าจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษและจะขอความอนุเคราะห์กองสื่อสารองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในรายวิชาวิทยุการสื่อสารและวิชาการโทรทัศน์ เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง”
กองสื่อสารองค์กร ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555มีการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ดี มีการผลิตสื่อประชา
สัมพันธ์เผยแพร่หลากหลายช่องทางอาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้มีการสั่งสมองค์ความรู้มาโดยตลอด การให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานแก่นักศึกษา จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กองสื่อสารองค์กรพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกสู่สังคมต่อไป

 
 


ข่าว/ภาพ: วัชรา น้อยชมภู / กนกพร หลักคำพันธ์