อุดมชัย สุพรรณวงศ์ คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงานฯ

กองสื่อสารองค์กร คว้ารางวัลจากเวที KKU SHOW and SHARE 8th


กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th KKU SHOW and SHARE” ซึ่งจัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มีผู้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ นางสถาพร นาวานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ นายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และนายบริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถงดาวเหนือ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ เป็นปีที่ 8 หวังผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรประเภทสนับสนุน เปิดเวทีให้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 125 ผลงาน แบ่งเป็นด้านสนับสนุนการบริหารจัดการจำนวน 67 ผลงาน ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจำนวน 7 ผลงาน ด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย 8 ผลงาน ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 37 ผลงาน ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6 ผลงาน


นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ ส่งผลงานชื่อ “การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงาน ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน) นางสถาพร นาวานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่งผลงานชื่อ …การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ กรณีศึกษา กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนวิจัยสถาบัน 2560)… นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง ส่งผลงานชื่อ “รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ ชื่อผลงาน คลังข้อมูลภาษาที่ใช้ในการเขียนสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU NEWS CORPUS นายบริพัตร ทาสี ส่งผลงานชื่อ “Khon Kaen University | มหาวิทยาลัยขอนแก่น on Instagram” (การใช้สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพื่อสร้างความสำเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


ผลการประกวดปรากฏว่า นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานชื่อ “การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงาน ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน) ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท

 
นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรมด้านนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองให้กับสายสนับสนุนได้อย่างน่าชื่นชมซึ่งต้องขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกส่วนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจนเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของผลงานตนเองที่ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลแรกของการนำผลงานที่สั่งสมออกมาสู่เวทีของมหาวิทยาลัย เพียงหวังที่อยากนำผลงานที่เราร่วมแรงร่วมใจทำกันมาหลายเดือนออกมาเล่าสู่กันฟังให้คนอื่นได้รับรู้ โดยเฉพาะในแวดวงที่ต่างออกไปจากที่เราเคยทำงานด้วย แล้วมาเก็บเกี่ยวเรียนรู้ความสำเร็จจากคนอื่นนำไปปรับใช้ขยายความคิดการพัฒนางานของเราในอนาคต ในส่วนของความรู้สึกแล้วต้องบอกว่าผลงานสายสนับสนุนไม่สามารถเกิดขึ้นเองด้วยคนๆเดียวแต่มีคนที่เป็นกลไกเบื้องหลังที่มีบทบาทมากบ้างน้อยบ้างอยู่ในการพัฒนางานของพวกเราเสมอๆ ดังนั้นผลงานนี้หากถือเป็นความสำเร็จก็เป็นความสำเร็จร่วมกันทั้งในหน่วยงานที่มาร่วมขับเคลื่อนและบุคลากรกองสื่อสารองค์กรทุกคน การได้รับประกาศเกียรติในระดับชมเชยถือว่าเกินคาดหมายแล้ว เพราะผลงานด้านการสื่อสารองค์กรจะเป็นสิ่งที่จับต้องเป็นชิ้นงานได้ยาก แต่มันมีคุณค่าในตัวเองต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเราได้พยายามนำเสนอออกไปให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ดังนั้นผลการพิจารณาของกรรมการสู่รางวัลครั้งนี้เราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว และที่สำคัญได้ทำอย่างมีความสุขด้วย”
“ ในส่วนของเงินรางวัลนั้นได้มีความตั้งใจนับแต่แรกของการเสนอผลงานแล้วที่จะมอบคืนทั้งหมดกลับไปยังหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อเป็นทุนในการพัฒนางานในปีหน้า และอีกส่วนได้มอบเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เป็นคนงานสวน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ส่วนของตนเองนั้นความภาคภูมิใจถือเป็นรางวัลที่มากพอเพียงแล้ว” นายอุดมชัย กล่าวในที่สุด

นับว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น และส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นฐานรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาคน พัฒนางาน จากการปฏิบัติงาน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และมีฐานะองค์ความรู้ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ข่าว : วัชรา น้อยชมภู
ข้อมูลข่าว : รวิพร สายแสนทอง

Scroll to Top