Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th KKU SHOW and SHARE”

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th   KKU SHOW and SHARE” โดยมี ผศ.ดร.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ บริเวณโถงดาวเหนือ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรประเภทสนับสนุน เพื่อให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8   ยังมีเป้าหมายในการกระตุ้น และ ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นฐานรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาคน พัฒนางาน จากการปฏิบัติงาน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และ มีฐานะองค์ความรู้ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาคส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย


โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 125 ผลงาน  แบ่งเป็น ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการจำนวน 67 ผลงาน  ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจำนวน 7 ผลงาน  ด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย 8 ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 37 ผลงาน  ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  6 ผลงาน  โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย  ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย นางสุจิรา ผิวบาง นักวิชาการศึกษา และ นางสาวศิริญา ฤทธิพันธรักษ์ นักวิชาการศึกษา  สังกัด กองบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การพัฒนาระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย นางสายพิณ สิมสาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัด งานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ด้านสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ผลการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดย นางปรดา เพชรสุก นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นายพิบูรณ์ เหง้าณี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะทันตแพทย์ศาสตร์  ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ ได้แก่  ผ้าพยุงหน้าท้อง 3 ก โดยนางเกียรติพร เชื้อโพนทอง พยาบาลชำนาญการพิเศษ นางพรศิริ จันทพันธ์ พยาบาลปฏิบัติการ สังกัด หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทย์ศาสตร์  ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ DIY Portable 3D Light Box Museum and Archive 360 สตูดิโอเคลื่อนที่ถ่ายภาพสามมิติสำหรับพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  สำนักหอสมุดสังกัดสำนักหอสมุด


ในส่วนของกองสื่อสารองค์กรได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย   นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  ส่งผลงานชื่อ “การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงาน ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน)  นางสถาพร  นาวานุเคราะห์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่งผลงานชื่อ  การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ กรณีศึกษา กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนวิจัยสถาบัน 2560)  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง  ส่งผลงานชื่อ  “รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน”  นาย วรวิทย์  สิริภานุวัฒน์ ชื่อผลงาน คลังข้อมูลภาษาที่ใช้ในการเขียนสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU NEWS CORPUS   นายบริพัตร ทาสี   ส่งผลงานชื่อ   “Khon Kaen University | มหาวิทยาลัยขอนแก่น on Instagram”  (การใช้สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพื่อสร้างความสำเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้เกิดเวทีแสดงผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจ หรือ The KKU Show and Share มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาบุคลากรให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดในรูปแบบการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน และ  จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แสดงโปสเตอร์ผลงานความสำเร็จและความเป็นเลิศของบุคลากรประเภทสนับสนุน

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพงษ์ ฮามพง