กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

50 ปี ส่วนประสมทางการตลาด สู่การเติบโตของศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จากมุมมองนักวิชาการและนักสื่อสารการตลาด Fifty Years from Marketing Mix heading toward the Scientific Advancement of Integrated Marketing Communications

อรรถการ สัตยพาณิชย์

Abstract

แนวคิดการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีรากฐานมาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง เนลล์ เอช. บอร์เดน (Neil H. Borden) ได้ใช้คำว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1953 โดยมีทั้งหมด 12 ส่วนประสม และส่วนประสมทางการตลาดที่บอร์เดนได้เผยแพร่ในขณะนั้นก็ยังคงมีการนำมาใช้ในการสื่อสารการตลาดจนถึงปัจจุบัน ส่วนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได้เกิดขึ้นในช่วงก่อนปีค.ศ.1990 แต่มาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ 1990s เป็นต้นมาโดยมีการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด ครอบคลุมการให้รายละเอียดในเรื่องหลัก ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และองค์กรบทความที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นการแสดงทรรศนะของนักวิชาการและนักสื่อสารการตลาด ที่มีต่อความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร รวมทั้งมุมมองที่มีต่อการนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไปประยุกต์ใช้

The marketing mix concept had laid the firm foundation for the Marketing Communication and Integrated Marketing Communications. In 1953, Neil H. Borden defined marketing mix and distributed his concept that consisted of 12 mixed market components for the very first time, which has been widely used in the Marketing Communication up to now. Even though the Integrated Marketing Communications was originated prior to 1990, it started to gain popularity in 1990s through its application in Marketing Communication, mainly the details display of products, services or organizational structure. The presentation illustrated the academics’ point of view as well as the Marketing Communicators’ opinions toward the relations between the marketing mix and Integrated Marketing Communications,including their perspectives on further application of Integrated Marketing Communications.

Keywords

ดาวน์โหลด