กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารฯ นำผู้แทนเครือข่ายสภากาแฟสีหราช มอบช่อดอกไม้สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มข.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย พันตรีชาญ พงศ์นา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 8 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร และสมาชิกเครือข่าย ในนามผู้แทนเครือข่ายสภากาแฟสีหราช เข้าพบอธิการบดี เพื่อมอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดี ได้กล่าวถึงเครือข่ายสภากาแฟสีหราช ว่า “เครือข่ายสภากาแฟสีหราช เป็นเครือข่ายที่เข็มแข็ง และร่วมกันสร้างสรรค์ กิจกรรมดีๆ มาโดยตลอด จึงอยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแบบนี้ตลอดไป และขอขอบคุณที่ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้”
สำหรับสมาชิกสภากาแฟสีหราช เป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมรอบรั้ว โดยประกอบด้วย  กรมทหารราบที่ 8, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนสีหราชเดโชชัย, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น, โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท  แอนด์  โฮเต็ล, ท่าอากาศยานขอนแก่น, โรงพยาบาลธัญญารักษ์, วิทยาลัยบรมราชชนนี, เทศบาลบ้านเป็ด, สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

อธิการบดี มข. กล่าวชื่นชม การทำงานของเครือข่ายสภากาแฟสีหราช

ภาพ/ข่าว Apicma