กองสื่อสารฯจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  ได้มีการจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ จัดโดย หน่วยอำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับบุคลากรภายในกองสื่อสารองค์กรจำนวน 27 คน  เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยวิทยากรจาก งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาว ปุณณภา วีระพัฒนพรรณ  และ นางสาว พรรณี สุโพธิ์ไขย์  โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า กองสื่อสารองค์กรมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานของตนเองเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และตำแหน่งที่สูงขึ้นในหน่วยงานยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงศักยภาพของหน่วยงาน ตลอดจนขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผลการประเมินค่างานของกองสื่อสารองค์กรในรอบปีนี้มีบุคลากรผ่านการประเมินเกือบทั้งสิ้น  กองสื่อสารองค์กร ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้ที่เชื่อว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำผลงานและเอกสารได้อย่างถูกต้องต่อไป


        โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ เป็นแผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ในเสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาองค์กรแล้วยังเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณในการนำผลงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง โดยเริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มีการอบรมครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 2  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวิทยากรได้บรรยายและนำตัวอย่างผลงานมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามอีกด้วย
        

ข่าว /อุดมชัย สุพรรณวงศ์