บุคลากรกองสื่อสารเข้าอบรมจรรยาบรรณฯเสริมสร้างทักษะ เสริมประสบการณ์เพื่อการพัฒนาองค์กร


เมื่อวันที่13- 14 มีนาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลในฐานะประธานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการส่งเสริมการมีจรรยาบรรณที่ดีของบุคลากร โดยมีการบรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณดี “เรื่องใหญ่ใกล้ตัว” สร้างรากฐานความคิด ชีวิตที่มีจรรยาบรรณ หลักปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถอดบทเรียนจรรยาบรรณ เรื่องเล็กใหญ่ใกล้ตัว วิทยากร ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อดีตกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นส. ทรงสุดา ถุงแก้ว นิติกรกองกฎหมาย หัวข้อ คิดดี “ภาวะผู้นำพลังบวก appreciative leadership วิทยากรโดย ดร.อัจฉริยะอุปการกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวข้อ ทำดีพอเพียง มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 หลักการออม ความสำคัญการออม การวางแผนทางการเงิน ทำอย่างไรไม่เป็นหนี้ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากร กองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมอบรม 6 คน ประกอบด้วย นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นาง สถาพร นาวานุเคราะห์ นส. พรทิพย์ คำดี นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นส.ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ นส.รวิพร สายแสนทอง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์นำมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและกองสื่อสารองค์กรต่อไป

  

อุดมชัย สุพรรณวงศ์