กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ดึงศักยภาพบุคลากร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มข.สู่ประชาคมโลก

ผอ.กองสื่อสารองค์กร นำทัพยกกองไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีเหนียวแน่น ตอบสนองมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคน พัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก

นายชุมพร  พารา

           กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก” ให้กับบุคลากร 29 คน ระหว่างวันที่ 27-29  มีนาคม 2562  เพื่อพัฒนาความรู้ นำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมีพิธีเปิดโครงการขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม โดยมี นางสถาพร  นาวานุเคราะห์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อ นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก”  โดย นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์การศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

          ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร  เดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ ณ  โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย  โดยมีนายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก้าวทันวิทยาการเพื่อสื่อสารมข.สู่ประชาคมโลก”   โดยได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์สร้างเสริมความรักสามัคคีระหว่างกัน เป็นกิจกรรมมุ่งเป้าหมายนำไปสู่กองสื่อสารองค์กรแห่งความสุข  วิทยากรโดย นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสาร  กองสื่อสารองค์กร

           นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในหลายโครงการทั้งในภาพรวม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้สำนักงานอธิการบดียังส่งเสริมให้กองต่าง ๆ ที่มีหลากหลายสาขาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละสาขาอาชีพของแต่ละกอง โดยในส่วนของกองสื่อสารองค์กรเราที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการสร้างการรับรู้ สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับทั้งนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประชาชนสังคมภายนอก เราจึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลกขึ้นมา  เนื่องจากมองเห็นว่าปัจจุบันสิ่งแวดล้อมภายนอกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ประกอบกับในส่วนขององค์กรเราเองก็มีภารกิจสำคัญในการสื่อสารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบปี 2563-2566 ภายใต้การบริหารงานของท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ซึ่งเป็นงานที่ต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงและจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันอีกด้วย โดยโครงการพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลกนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ หลายรูปแบบ ประกอบด้วยการรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จากกรมประชาสัมพันธ์ คุณธัญญา ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการระดมความคิดเห็น เพื่อหลอมรวมศักยภาพของบุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการสู่สารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย. ซึ่งก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้”

       

นายธัญญา   ภักดี

           สำหรับกิจกรรมในการสัมมนานั้น นายธัญญา  ภักดี  วิทยากรในครั้งนี้กล่าวว่า  “โจทย์ที่ได้รับจากกองสื่อสารองค์กร เป็นหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้คือ การนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านอธิการได้นำไปแถลงพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยมาเป็นโจทย์เป็นตัวตั้ง  ซึ่งกองสื่อสารองค์กรในฐานะเป็นกองหลักในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยให้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกัน จะต้องมีการปรับตัวอย่างไรให้สามารถตั้งรับได้ทัน  บรรยากาศในวันนี้จึงได้นำกิจกรรมมาร่วมเรียนรู้ให้ทราบว่าบทบาทการทำงานของแต่ละคนเป็นอย่างไร  เพื่อจะได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนเชื่อมโยงบทบาทของตนและเพื่อนร่วมงานอย่างไร ให้ขับเคลื่อนร่วมกันนำไปสู่เป้าหมาย”

“พร้อมกับกิจกรรมที่สำคัญ คือการร่วมกันมองภาพใหญ่ของกองสื่อสารองค์กร ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้รองรับ KKU Transform ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   บรรยากาศในการสัมมนาการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมยินดี ที่บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก ได้ร่วมให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหลากหลายในทุกมิติ ทั้งมิติในส่วนของภาระงานภารงานส่วนบุคคล  มิติภารกิจในส่วนงานย่อย รวมทั้งสะท้อนภาพของภาระงานในระดับกองที่จะเชื่อมโยงและสอดรับทุกภารกิจต่าง ๆ  ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ภารกิจที่มหาวิทยาลัยคาดหวังเอาไว้” ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง กล่าวในที่สุด

  การสัมมนาของกองสื่อสารองค์กรในครั้งนี้  นอกจากการนำความรู้จากวิทยากร ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสื่อสารองค์กรให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว  ยังให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมร่วมกัน   เพราะหัวใจสำคัญของทีมเวิร์ค เกิดจากการหล่อหลอมทัศนะคติเชิงบวกที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมให้เป็นทีมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารองค์กรในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีสู่ประชาคมภายนอก

 

ข่าว / ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู