กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลากรกองสื่อสารฯ มข. ได้รับคัดเลือกเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษฯ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร (คนที่3จากซ้าย)

   นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่านการเข้าอบรมภาษาอังกฤษในประเทศโดยสถาบันภาษา มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน และได้รับคัดเลือกจากการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 คน

โครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัล Thailand 4.0 โดยโครงการนี้แบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จัดอบรมภาษาอังกฤษในประเทศโดยสถาบันภาษา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าอบรม จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนที่  2 ของโครงการฯ  มีการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อคัดเลือกบุคลากรในการเดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10 คน

โดยการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ  National Library Board Singapore (NLB) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเทศสิงคโปร์มากขึ้น และ The Teaching & Learning Centre (TLC) ที่ Singapore University of Social Silences (SUSS) เพื่อศึกษาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีส่วนพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการสอนของอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งได้ศึกษาวิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ มีการนำเสนอ VDO Presentation สรุปโครงการ ฯ ผลงานการศึกษาดูงาน ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาดูงาน โดยสรุปผลโครงการในครั้งนี้ บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ

ข่าว ปรางค์ทิพย์ ทาบุราณ

ภาพ จุฑามาศ พิลาไชย