กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่119

มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119  ณ ห้องประชุม COLA 109 ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป “ภารกิจ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อด้วย รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “โครงการวิจัยและพัฒนา Khon Kaen Smart City” ภายหลังรับฟังบรรยายเสร็จเรียบร้อยได้มีการมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119
มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119
มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119
มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119
มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119
มข.ให้การต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119