Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

วิเคราะห์ข่าวที่ถูกเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)

วิเคราะห์ข่าวที่ถูกเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)

วิเคราะห์ข่าวที่ถูกเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)
โดย นายชายชาญ หล้าดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิเคราะห์ข่าวที่ถูกเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลด้านงานข่าวที่สื่อมวลชน สาขาสื่อโทรทัศน์ภาพเคลื่อนไหวให้ความสนใจมาทำข่าว เพื่อเป็นการตอบโจทย์กับทางมหาวิทยาลัยที่ได้วางแนวยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้านได้แก่ Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม / Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ / Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ Creative Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์

ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมและมีการแสดงผลงานต่างๆมากมาย จนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนหลายแขนง ทำให้มีการเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆมากมาย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ให้ชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ พร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ดี กับสื่อมวลชนต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน และการอำนวยความสะดวกในติดต่อประสานงานแหล่งข่าว พร้อมทั้งข้อมูลด้านภาพ ในการทำข่าวแก่สื่อมวลชน ให้สามารถเผยแพร่ได้ทั้งทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆได้อย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลด