คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562)

0
296
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562) โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562)
โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด