กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562)

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562) โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562)
โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด