กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)

วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)

วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562)
โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด