Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

คู่มือมอบหมายงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป google calendar (2562)

คู่มือมอบหมายงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป google calendar (2562) โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือมอบหมายงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป google calendar (2562)
โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด