กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ Workplace by Facebook

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workplace by Facebook “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร” โดยมี นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 70 คน ประกอบด้วย บุคลากรกองสื่อสารองค์กร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณเมย์วริญญ์  ศรีอำนวย  ผู้อำนวยการการบริหารการเปลี่ยนแปลง Certificate : Service Master Trainers by Facebook Singapore, APAC Customer Success Manager Essentials  และ คุณฐิติวัฒน์  โตทวีแสนสุข  หัวหน้าแผนกการให้บริการและที่ปรึกษาระบบ Workplace by Facebook  Certificate : CCNA, CCNP IBM Certification (DB2, WAS, Tivoli and Security) G Suite and Google Cloud Platform Certificate Workplace Blueprint Certificated Service Master Trainers by Facebook Singapore APAC Customer Success Manager Essentials   ซึ่งจัดพิธีเปิดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ ห้องอบรมชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” ได้กำหนดเป้าหมาย นโยบายและพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological)  และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) โดยการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนคือการดำเนินการผ่านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กรที่ชื่อว่า “Work Place” อย่างไรก็ดี การใช้เครื่องมือและช่องทางดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการใช้งานให้กับผู้แทนบุคลากรซึ่งเป็นเครือข่ายคณะทำงานในการใช้เครื่องมือดังกล่าวนี้ จึงสมควรต้องจัดฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไป

นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  กล่าวว่า  “วันนี้การอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องการการสื่อสาร ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ ในเรื่อง Workplace by Facebook เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะ ขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มขยับตัวหันมาเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้ว วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากรุงเทพผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรง  และท่านผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี  รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัล และเป็นผู้เชี่ยวชาญ นำวิทยาการที่ทันสมัยสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และในขณะนี้มหาวิทยาลัยของเราได้มีการจัดแข่งขันการเดิน วิ่ง โครงการ KKU Healthy Life run ได้ใช้การสื่อสารแบบใหม่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งผลการวิ่งเข้าผ่านทาง Workplace   ดังนั้น การอบรมครั้งนี้ก็จะได้เรียนรู้ พร้อมกับในฐานะเป็นตัวแทนด้านการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จะได้นำไปปรับใช้ และนำไปถ่ายทอดสู่บุคลากรของหน่วยงานของตนเองต่อไป”

ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี กล่าวว่า  “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workplace by Facebook “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร” จัดขึ้นมาเนื่องจากมีวัตถุประสงค์สำคัญหลาย ๆ อย่าง การทำงานของมหาวิทยาลัย ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีความสำคัญ เราส่งอีเมลล์กันน้อยลง แต่เราส่งไลน์กันมากขึ้น เราส่งข้อมูลโดยการโพสต์กันมากขึ้นทั้งที่ระมัดระวังและไม่ระมัดระวัง ทั้งที่แสดงตัวตนและไม่แสดงตัวตนในที่ต่าง ๆ มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาในองค์กรอยู่บ้าง   องค์กรใหญ่ ๆ ในต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของเราไปในมิติ ครึ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของ Social Network  ดังนั้น จึงตัดสินเลือกใช้ workplace ด้วยเหตุผลที่ Facebook ให้กับสถาบันการศึกษาที่เป็น premium แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่เราจะใช้แพลตฟอร์ม แต่ว่าเราก็จะต้องมีทีม เทคนิคดิจิทัล ที่จะต้องเชื่อมต่อกับข้อมูลในการรับ  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามก็คือ “แล้วจะใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ในโลกของยุคปัจจุบัน” สิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่อง การแสดงตัวตนบนโลกดิจิทัล อันนี้มีความสำคัญมาก ซึ่ง workplace ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงหลักฐานสำคัญอันหนึ่งของการเป็นองค์กร ที่ทำงานร่วมกัน  ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ก็ใช้ workplace ในการทำงานและส่งข้อมูล โดยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทีมก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา”

นายชุมพร พารา และวิทยากร
นายชุมพร พารา และวิทยากร

          นายชุมพร  พารา  ในฐานะผู้จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร เปิดเผยว่า  “ด้วยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ มีการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกันผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นและสะดวกกว่าในอดีตและทวีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยที่มุ่งการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” ​ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ซึ่งท่านอธิการบดีเรียกว่า KKU Transformation โดยการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนคือการดำเนินการผ่านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเข้มข้น วันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย”

การจัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร ในครั้งนี้ เป็นอีกภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถใช้ ระบบ Work Place by Facebook เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  โดยก่อให้เกิดการบูรณาการและความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก เข้าถึงข้อมูลง่าย และตรงกับกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารและให้บริการต่างๆ แบบออนไลน์ อำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธกิจและบริการแก่ลูกค้าได้แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลกอีกด้วย

ข่าวมข.

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู
ถอดเทป   :   ปรางค์ทิพย์  ทาบุราณ