กองสื่อสารองค์กร มข. ศึกษาดูงานจุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ (PR) ยุคใหม่

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรยุคใหม่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้นำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพตามการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ ตลอดจนสร้างแผนการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกองสื่อสารองค์กรที่กำหนดไว้ว่า“เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก” ให้สำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรกองสื่อสารองค์กรทุกคนเกิดวัฒนธรรมองค์กร ความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความผูกพันต่อองค์กรและได้เรียนรู้จากการเปิดใจพูดคุยคุยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่


นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญด้านกาสื่อสาร โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้าน Social Impact Ranking 2019 โดย THE (Times Higher Education) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับ และอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก ทั้งนี้ล้วนมาจากจากทงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน Social Network News media ตลอดจน SEO หรือ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอันดับต้นของประเทศ ครั้งนี้ จะสามารถสร้างแนวความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ระหว่างการศึกษาดูงาน เกิดกิจกรรมระดมสมองในหัวข้อ การรับมือข่าวในภาวะวิกฤต การสื่อสารผ่านNews media SEO (Search Engine Optimization)หรือ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังได้รับความนิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลในปัจจุบัน การทำงานกับชุมชนให้เกิด CSV (Creating Shared Value) หรือกลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วมระหว่างสถาบันกับสังคม รวมทั้งการบริหารงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น บุคลากรต่างเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อแนะแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต


      

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย
ภาพ : บริพัตร ทาสี , อรรถพล ฮามพงษ์