กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารฯส่งบุคลากรเข้าเพิ่มพูนทักษะขั้นสูงด้านสื่อดิจิทัลกับ VOA.

ระดมเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มข.ตั้งเป้านำความรู้มาพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานีวิทยุ มข.FM. 103 MHz ในยุคความเปลี่ยนแปลง

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทยร่วมกับ U.S. Agency for Global Media (USAGM) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานีวิทยุพันธมิตรภายในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ กลยุทธ์ขยายกลุ่มเป้าหมายและทักษะที่มีประโยชน์ต่อนักสื่อมวลชนในยุคดิจิตัลหรือUSAGM, VOA Thai’s Affiliate Workshop on GROWING AUDIENCE & USEFUL JOURNALISTIC SKILLS IN THE DIGITAL ERA ที่โรงแรม Courtyard by Marriott กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารของ VOAคือMs.Nadia Madjid Director VOA East Asia and Pacific Division, Ms.Purwaningrum Spicer Director Asia Marketing Office of Business Development US Agency for Global Media (USAGM), Ms.Diane Gao Director VOA English to Asia และ Mr.Rattaphol Onsanit Chief VOA Thai
หัวข้อของการอบรมประกอบด้วย อิสรภาพและความรับผิดชอบของสื่อ การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยสื่อสารในยุคดิจิตัล ทั้งรูปแบบการบรรยายและ ปฏิบัติการกลุ่ม ร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ตามโจทย์ข่าวแต่ละประเภทที่วิทยากรกำหนด เพื่อนำเสนอผลงานและวิพากษ์ประเด็น และเนื้อหาของงานร่วมกัน โดยวิทยากร คือ Mr.Sorbojeet Chatterjee ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ชาวอินเดีย
Ms.Nadia Madjid Director VOA East Asia and Pacific Division กล่าวว่า “สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นพลังบวกในมิติด้านการทำสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่และจริยธรรมอันดีงามของสื่อวิทยุพันธมิตรแล้ว และยังพร้อมที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตัลด้วย จึงมั่นใจว่าสื่อวิทยุพันธมิตร จะมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถผลิตสื่อที่รับผิดชอบออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ”

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับ VOA ภาคภาษาไทย ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะสถานีวิทยุที่เป็นพันธมิตรกับ VOA ภาคภาษาไทย จำนวน 50 คน
ในส่วนของกองสื่อสารองค์กรส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือ นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ และ นายบรรจง เศษวิสัย พนักงานฝ่ายรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การพัฒนางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรพร้อมกับสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานกับ VOICE OF AMERICA (VOA) มาเป็นเวลา 20 ปี

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / เบญจมาภรณ์  มามุข