กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร

บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  กองบริหารงานวิจัย  ได้ติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการนักวิจัยสถาบัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนบทความวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงคานรีเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เชียงคาน จังหวัดเลย  ซึ่งนักวิจัยสถาบันต้องเขียนบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันฉบับออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา ประธานโครงการวิจัยสถาบัน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์  รศ.ดร.วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์  ผศ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โครงการนี้มีนักวิจัยสถาบันเข้าร่วม 23 คน  ซึ่งมี นางสถาพร นาวานุเคราะห์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางเบญจมาภรณ์  มามุข นักประชาสัมพันธ์ นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ นางสาวรัชฎาวรรณ  วัฒนสุข พนักงานธุรการ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเขียนบทความวิชาการในครั้งนี้

บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร

รศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา ประธานโครงการวิจัยสถาบัน กล่าวว่า  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำวิจัยสถาบัน ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่ตัวเองได้รับทุนวิจัยสถาบัน มีทั้งกลุ่มพัฒนางาน R2R (Routine to Research) และ ผลงานวิจัยสถาบัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการพิจารณาร่างบทความวิจัยที่นักวิจัยได้เขียนขึ้น  มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผลงานที่มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ นั้นคือวารสารวิจัยวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับออนไลน์ ซึ่งจะเผยแพร่ประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 นี้

บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร

สำหรับนักวิจัยสถาบันที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ไปต่อยอดทำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและพัฒนางาน เพื่อการยื่นผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เช่น ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ ในอนาคตได้ โครงการวิจัยสถาบันเราได้ดำเนินการมาหลายปี การติดตามการเขียนผลงานในครั้งนี้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด และจะมีการจัดเวทีนำเสนอผลงานอีกครั้ง ที่สำคัญผลงานวิจัยสถาบันถือเป็นคลังความรู้อย่างดีขององค์กร ที่ทำให้มหาวิทยาลัยรับรู้ปัญหาในด้านต่างๆ ในการทำงานอย่างแท้จริงจากคนทำงานหน้างาน และนำไปสู่การเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องต่อไปข่าวโดย ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ภาพ โดย กองบริหารงานวิจัย

บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
บุคลากรกองสื่อสาร มข. ร่วมโครงการเขียนบทความวิจัยสถาบัน สนองนโยบาย มข. สร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร