กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ส่งบุคลากรกองสื่อสารเข้าอบรมร่วม กสทช.นำความรู้ทักษะมาเผยแพร่ข่าวสารการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคฯ

      สถานีวิทยุกระจายเสียง มข.ขานรับนโยบายการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อนำความรู้มาใช้อย่างถูกต้อง
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สนง.กสทช.) ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. (ซอยสายลม) ได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์  ผู้ประกอบกิจกการกระจายเสียง  ผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้าน พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ หรืองานข่าวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การใช้คำราชาศัพท์ และการถ่ายทอดสด เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์หลักในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงรายเดิม 27 หน่วยงาน รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวม 120 คน

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบรับนโนยายในการเผยแพร่ข่าวสารและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงได้ส่งบุคลากรส่ง นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมอบรมในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz เพื่อนำแนวทางจากการอบรมครั้งนี้มาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สำหรับประชาชน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้กับนักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำหรับรายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มี 3 หัวข้อหลัก ๆ คือ หัวข้อ ประวัติ ความเป็นมา ของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค วิทยากรบรรยายโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการด้านสารัตถและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ เรือพระราชพิธี และประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธี วิทยากรบรรยายโดย อ.ดาวเด่น ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และหัวข้อ การจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกองทัพเรือ วิทยากรบรรยายโดย น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน หัวหน้านายหารกิจการพลเรือน กรมขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ
ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยทางน้ำ หรือ พยุหยาตราชลมารค ถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทางบก หรือที่รียกว่า พยุหยาตราสถลมารค และในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้ นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง และเป็นครั้งแรกในสมัยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะมีการถ่ายทอดสดในการดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz เริ่มสัญญาณการถ่ายทอดเวลาประมาณ 15.15 เป็นต้นไปในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปยังท่าวาสุกรี เพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสด็จเลียบพระนครไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปท่าราชวรดิษฐ์ (ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร) การเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ครั้งนี้ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน เพื่อการเสด็จขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์

ขอขอบคุณภาพวิทยากรประกอบจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กสทช.
ข่าว/ภาพ เบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์