Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.จัดแถลงข่าวให้ความรู้ “การรับมือโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้”

มข.จัดแถลงข่าวให้ความรู้ “การรับมือโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้”

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิยาลัยขอนแก่นโดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่อง การรับมือโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ ภายในงาน มข.พบสื่อมวลชน โดย พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ด้านงานบริการ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวตอนรับ และขอบคุณสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม สิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และมีความน่าสนใจ ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่ สาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีสื่อมวลชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ ศักดิ์สิทธิ์ กลางบุราณ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
ควบคุมดูแล: บริพัตร ทาสี

มข.จัดแถลงข่าวให้ความรู้ “การรับมือโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้”
มข.จัดแถลงข่าวให้ความรู้ “การรับมือโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้”