กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดความรู้ให้นศ.เวชนิทัศน์ คณะแพทย์

            กองสื่อสารองค์กร ส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มข. เชื่อมั่น…นักศึกษาสามารถนำไปได้ใช้จริงในการศึกษา

             เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2   อาจารย์ ดร. ปิยนัส   สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์  ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชนิทัศน์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เข้าศึกษาดูงานกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนางสาววัลยา  ภูงาม  หัวหน้างานกิจกรรม บรรยายในเรื่องโครงสร้าง และภารกิจของงานกิจกรรม  และนายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บรรยายในเรื่องโครงสร้างและภารกิจของงานสื่อสาร  ทั้งนี้  ได้มีการเข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการถ่ายทำรายการวีดิทัศน์พร้อมการเผยแพร่  วิทยากรโดย  นายชายชาญ  หล้าดา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  และนายณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ผู้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย  นักประชาสัมพันธ์  และ นายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษานางสาววัลยา  ภูงาม

            นางสาววัลยา  ภูงาม  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  พร้อมบรรยายในเรื่องการบริหารจัดการด้านกิจกรรม บทบาทหน้าที่การทำงานของงานกิจกรรมรวมถึงกิจกรรมพิธีการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดี ทั้งด้านการปฏิบัติภารกิจกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  พร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ

           จากนั้น นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ วารสารข่าว ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย ป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยการบันทึกภาพกิจกรรมสำคัญและพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ตลอดไปจนถึงการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

         

นายชายชาญ   หล้าดา

           นายชายชาญ   หล้าดา  กล่าวว่า  “สำหรับหัวข้อการสอนภาคปฏิบัติในวันนี้ด้านการสื่อสารนั้น จะให้นักศึกษาได้ลองใช้อุปกรณ์ทำงานจริงในสตูดิโอ  โดยฝึกใช้กล้องถ่ายทำวีดิทัศน์ ซึ่งมีทั้งกล้องหลัก กล้องซ้าย กล้องขวา ได้เรียนรู้การจัดองค์ประกอบของภาพ  เทคนิคการจัดองค์ประกอบของภาพ แสง สี รวมไปถึงการสวิทช์ภาพ เพื่อเรียบเรียงภาพให้เกิดความหลากหลายอย่างน่าสนใจให้มากขึ้น  ทั้งนี้  งานหลักของกองสื่อสารคือการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารที่สำคัญไปยังประชาคมทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการให้บริการทั้งด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้เรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการทำงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง”

อาจารย์ ดร. ปิยนัส   สุดี

          อาจารย์ ดร. ปิยนัส   สุดี   กล่าวถึงเหตุผลของการเข้าศึกษาดูงานในกองสื่อสารองค์กรว่า  “การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเป็นเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการสื่อสาร  การสื่อสารพื้นฐานรวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารองค์กรการสื่อสารมวลชน และทักษะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารเพื่อที่จะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเวชนิทัศน์เรื่องกระบวนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์  คาดหวังว่า หาที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเข้าใจภาพลักษณ์และภาพรวมของการทำงานของกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อที่จะเข้าใจว่าการทำงานขององค์กรองค์กรหนึ่งนั้นในฐานะนักผลิตสื่อจะต้องมีกระบวนการการทำงานอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไร จะมีสามารถนำความรู้และทักษะที่มีออกไปสื่อสารให้ตรงโจทย์และสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงในฐานะของนักศึกษาสาขาเวชนิทัศน์จะสามารถสื่อสารสื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดด้วย”

การศึกษาดูงานในครั้งนี้  เป็นอีกครั้งที่บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้ให้บริการวิชาการ นำความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคนิค กระบวนการ ถ่ายทอดเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารองค์กรและการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ให้กับนักศึกษาสาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้อันเกิดประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชา

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู