Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชันย์ เดือนพ.ย. 2562

เช้าวันนี้ (04/11/2562) เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563  โดยภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี  พร้อม ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก