Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 101”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 101” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยนางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ได้กล่าวต้อนรับแนะนำหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้เชิญท่าน พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานสภากาแฟ ขึ้นกล่าวเปิดงาน ภายในงาน มีการร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้น พิธีกรได้กล่าวเชิญหัวหน้าหน่วยงานต่างๆขึ้นเวทีเพื่อรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นาย เลอพงษ์ แตร่เนียม ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ นาย ประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมณ์เด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น และ พันเอก วุฒิพงศ์ อรรคคำ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และร่วมถ่ายภาพเป็นระลึก
หลังเสร็จพิธีการ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 101 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาสี ที่โรงเรียนศรีหราชเดโชชัย โดยมีท่าน พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชน ในการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ ให้ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ ให้มีน้ำใจในการเป็นนักกีฬา พร้อมรับชมการแข่งขันกีฬาสี เป็นอันจบพิธี

ภาพ/ข่าว ศักดิ์สิทธิ์ กลางบุราณ (นักศึกษาฝึกงาน) / อภิฉัตร มณีจักร์