Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ นักเรียนร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ศึกษาดูงาน ณ อาคาร Net Zero Energy Building

วันนี้ เวลา 13.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ซึ่งได้จัดโครงการด้านวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นวิทยากร ให้ข้อมูล และพาเยี่ยมชมระบบการทำงานของโซล่าเซลล์
พร้อมอธิบายระบบการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับธรรมชาติให้มากที่สุด และถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้น

ภาพ/ข่าว ศักดิ์สิทธิ์ กลางบุราณ