กองสื่อสารองค์กร มข.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดมบุคลากรกองฯเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมพร้อมปฏิบัติงานได้โดยทันที    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจทิศทางนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางดิจิทัลของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ห้องสิริคุณากร 4อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเสวนาเรื่อง “อดีตปัจจุบันและอนาคตเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและข้อจำกัดในการทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกัน พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสื่อมวลชน”

 
กิจกรรม  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เดือน ธันวาคม 2562 ที่ภูแก้วรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกลไกและเทคนิควิธีการสื่อสารองค์กรในด้านต่างๆผ่านสื่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.การสื่อสารข่าวเชิงลึกเพื่อการเพิ่มคุณค่า วิทยากรโดย นางสาวรวิพร สายแสนทอง นางวัชรา น้อยชมพู และ นายชุมพร พารา  2. การสื่อสารมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายวิทยุ วิทยากรโดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข นางสาวชุตินันท์ พันธุ์จรุง และนายบรรจง เศษวิสัย 3. เทคนิคการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย นายอรรถพล ฮาร์มพงษ์ และนายณัฐวุฒิ เพชรประไพ 4. เทคนิคการสื่อสารผ่านภาพถ่ายและวีดิโอพรีเซนเทชั่นวิทยากรโดย นายอรรถพล ฮาร์มพงษ์นายณัฐวุฒิ เพชรประไพ นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ และนายชายชาญ หล้าดาและ5. การสื่อสารมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เวทีกิจกรรม งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสื่อมวลชน งานต้อนรับ งานกิจกรรมสังคม และการสื่อสารผ่านภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย นางสาววัลยา ภูงาม นายอภิฉัตร มณีจักร์ นางสาวจุฑามา ศพิลาชัย และนายบริพัตร ทาสี  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมยกย่องชมเชยเครือข่ายหน้า1 เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะหน่วยงาน และการสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้จัดในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นการWork shop การใช้งานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1) ชั้น 5 อาคารสำนักหอสมุด โดย นายชุมพร พารา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรการจัดอบรม

        
จากการเปลี่ยนแปลงระบบการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีตัวแทนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานจากคณะหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งวิทยาเขตหนองคายได้รับสิทธิ์เพื่อการเสนอข่าวด้วยตนเองบนหน้าของเว็ปไซต์ th.kku.ac.th แล้วซึ่งได้เริ่มใช้งานจริงและมีการเสนอนำข่าวสารของหน่วยงานตนเองแล้ว

 

 

 

 

 

ข่าว   อุดมชัย สุพรรรณวงศ์
ภาพ  บริพัตร ทาสี  อรรถพล ฮาร์มพงษ์