Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.ร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.30 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาว วัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ และนางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข บุคลากร กองสื่อสารองค์กร เดินทางร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอําเภอเมืองขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําองค์กรภาคเอกชน 12 ในจังหวัดขอนแก่น แต่งกายด้วยผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น กําหนดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกเดือน โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับโครงการกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทําบุญตักบาตร ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ