มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานโครงสร้างและการบริหารงาน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ คุณเกษม ภูธรรมมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย รศ.วรพจน์ ประชาเสรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธาวิทยาเขตหาดใหญ่ แลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารงานของกองอาคารและสถานที่ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และกองป้องกันและรักษาปลอดภัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารงานข้างต้น

ในช่วงแรก ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้นคุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาขอนแก่นในปัจจุบันและในอนาคตที่จะถึง ต่อมา คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และคุณธนวัฒน์ บุตรสระเกษ หัวหน้างานก่อสร้าง ได้นำเสนอโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับกองอาคารและสถานที่ หลังจากนั้น มีการนำเสนอโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับกองจัดการสาธารณูปโภค โดย คุณศุภชัย มูลตรีศรี หัวหน้างานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล และว่าที่ ร.ต.มงคล ผุยน้อย หัวหน้างานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน ในช่วงสุดท้าย คุณเกษม ภูธรรมมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้นำเสนอโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กร ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ซึ่งหลังจากการนำเสนอโครงสร้างและการบริหารของแต่ละองค์กร ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีการแลกเปลี่ยนสอบถามเกี่ยวกับแต่ละองค์กรนั้น ๆ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อที่จะได้สามารถนำไปปรับใช้ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยของตนเองในอนาคต

ข่าว/ภาพ : นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดูแล : บริพัตร ทาสี

Scroll to Top