Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์ มข. วิทยาเขตหนองคาย รับฟังการบรรยาย “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล”

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับฟังการบรรยาย
“การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้ทำการต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์ภควดี ไชยศิริ และคุณดลยา พลเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมนักศึกษาจำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 944466 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในภาคการศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 จึงได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร ได้บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ต่อมา คุณพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ได้ให้ความรู้งานสื่อสาร ภายใต้หัวข้อ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล และ คุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิทยุ นอกจากนี้ทางกองสื่อสารองค์กร ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและการผลิตสื่อในสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (KKU Channel)  อีกด้วย

ทั้งนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นว่า กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังสามารถผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประชาคมโลก จึงได้จัดการศึกษาดูงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เป็นการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ : นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดูแล : apicma