Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

F.M.103 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี

        เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายธัญญา ภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแขกเข้าร่วมงาน กว่า 50 คน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz มหาวิทยาลัยขอนแก่น