Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ๒๕๖๓ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานได้มีหน่วยงานต่าง ๆ วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓  ต่อมานายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้นได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และถวายความเคารพพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น ดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย

ข่าว  นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม  นักศึกษาฝึกงาน กองสื่อสารองค์กร

ภาพ Apicma