Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข. เร่งสื่อสารเชิงรุก ดัน LINE “@KHONKAENUNIVERSITY” สู่ประชาคมมข.

มข.เปิดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ @KHONKAENUNIVERSITY บริการข้อมูลข่าวสารส่งตรงถึงมือผู้รับบริการ ไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญที่มีประโยชน์


อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว LINE Official Account : “@KHONKAENUNIVERSITY  เพิ่มเป็นช่องทางสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุก  เพื่อสื่อสารทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)  โดยฝ่ายกิจการพิเศษ นำโดย อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร โดย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ดำเนินการออกแบบระบบ พร้อมดูแลพัฒนาระบบ Chat Bot รวมถึงการสื่อสารข้อมูลที่จะ broadcast  หวังสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การสร้างความร่วมมือ  มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”

           อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ เผยถึงที่มาของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกผ่าน LINE Official Account   ว่า  “เพื่อสื่อสารทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในแต่ละกลุ่มประชาคม  สร้างความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะผู้ดูแลเรื่องการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)  ซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด  การที่จะให้ข่าวสารต่าง ๆ ลงไปสู่บุคลากรภายใน  อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หรือผู้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง หรือนักเรียน  ให้ได้รับทราบข่าวสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นภารกิจหลักของการสื่อสารที่ทำให้ตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มนี้ให้มีความชัดเจน และทั่วถึงยิ่งขึ้น”
           “ในปัจจุบันช่องทางของการสื่อสารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางอีเมล  ทาง WorkPlace  ความที่ทุกคนอยู่ในโลกดิจิทัล ความตื่นตัวในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงมีมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมอบหมายให้กองสื่อสารองค์กร จัดตั้ง LINE Official Account : “@KHONKAENUNIVERSITY  ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหน่วยงาน หัวหน้างาน  บุคลากร และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียน  ได้รับข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจทิศทางและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย  เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

          นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า  “กองสื่อสารองค์กรได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกผ่าน LINE Official Account “@KHONKAENUNIVERSITY” ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ทั้งนักเรียน และบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันหลายคนต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งตรงเข้าถึงได้ในระดับบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจึงจะส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายควรทราบ   นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะของไลน์ที่เป็นแอปพลิเคชั่นที่สื่อสารด้วยการสนทนาผู้รับบริการยังสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ กลับมาได้อีกด้วย โดยทางกองสื่อสารองค์กรจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง”

           ขอเชิญชวน แอดไลน์ “@KHONKAENUNIVERSITY”  หรือสแกน QR-CODE ไว้  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม ต่าง ๆ อีกด้วย


ข่าว     :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ    :   วัชรา   น้อยชมภู  /  อรรถพล   ฮามพงษ์