Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

คู่มือ การผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ Full HD เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

คู่มือ การผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ Full HD เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ (2563)
โดย นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

ดาวน์โหลด