มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม


เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางเบญจมาภรณ์ มามุข  หัวหน้างานวิทยุ  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียง อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญในการสื่อสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกหนแห่ง  จึงจัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น  โดยเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่ง คุณกัลยาณ์  ธีระกนก  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง  จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ สไมล์ เอฟ.เอ็ม.101 MHz   อาคารพิมานคอนโด ถ.พิมพสุต  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี  คุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ และคุณนิตยา  สุวรรณสิทธิ์  ร่วมให้การต้อนรับ

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

           อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยมีโครงการเป็นนโยบายประชาสัมพันธ์เชิงรุก จึงนำความรู้ วิจัย นำสู่ชุมชน และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความใกล้ชิดเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  จึงเป็นที่มาของโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และได้นำร่องมาพบปะเยี่ยมชมผู้บริหารสถานีวิทยุในครั้งนี้ หวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับทราบความต้องการการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กระจายเสียง  และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร สาระจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน”

(ขวา) นายชุมพร พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

           นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า  “จากปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม ได้ทำงานมาหลายรูปแบบ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ในหลากหลายช่องทาง  ซึ่งพบว่าสถานีวิทยุชุมชนเป็นช่องทางที่สำคัญที่ให้ความรู้กับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว  เห็นได้จากช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การสร้างความร่วมมือกับสถานีวิทยุ เพื่อขอความอนุเคราะห์นำความรู้มาเผยแพร่ให้กับประชาชน จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักที่โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กรจัดขึ้นในครั้งนี้  ความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในด้านองค์วามรู้ จะสร้างคุณค่าร่วมกับสถานีวิทยุชุมชน  เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต”

(ซ้าย) คุณกัลยาณ์ ธีระกนก

           คุณกัลยาณ์  ธีระกนก  กล่าวว่า  “มีความคาดหวังที่จะได้ความรู้ สาระต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อประชาชนที่ฟังวิทยุ เป็นคลิปที่สร้างประโยชน์ หรือเป็นข้อมูลให้คนฟังเป็นไอเดียในการเริ่มที่จะทำอะไรสักอย่าง เช่น การปลูกผัก ประโยชน์ของผัก เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจในในชีวิต ในด้านความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 Mhz. ร่วมพัฒนาและสื่อสารความรู้ต่อสังคม ในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน องค์ความรู้บนพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง รวมไปถึงเกร็ดความรู้ต่าง ๆ”

คุุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

           คุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์  กล่าวว่า  “การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความคาดหวังว่า จะสามารถยกระดับสถานีวิทยุชุมชนให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในกลุ่มผู้ฟังหากได้รับการเสริมองค์ความรู้และข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวสั้น ข่าวสารคดี ข่าวงานวิจัย  ที่จะนำมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังของทางวิทยุชุมชนฯได้ดี  และหากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 Mhz. ผลิตสื่อในรูปแบบ สารคดี การรณรงค์ฯ ข่าวสั้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางวิทยุชุมชนสามารถนำมาออกอากาศได้ตามสะดวกของเวลา  และมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านการจะจายสื่อข่าวสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการดีมาก”

การลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชน และเครือข่ายชุมชนตามโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ของฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  นอกจากเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนด้านวิทยุแล้ว  ยังสร้างความร่วมมือในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายต่อการนำข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ส่งต่อถึงประชาชนทางวิทยุชุมชน  ยังเป็นกิจกรรมที่ดีในการร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมอีกด้วย

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

ที่มา https://th.kku.ac.th/24163/

Scroll to Top