Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กรเยี่ยมชม อุดหนุน ตลาด มข.แก้จน จำหน่ายสินค้าการเกษตรสร้างรายได้เกษตรกรบรรเทาเดือดร้อนโควิด

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เยี่ยมชม และอุดหนุน ให้กำลังใจ กลุ่มเกษตรกร ที่นำสินค้ามาจำหน่าย ในงาน ตลาด มข.แก้จน การจำหน่ายสินค้าการเกษตรสร้างรายได้เกษตรกรบรรเทาเดือดร้อนโควิด โดยมี รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  สำหรับผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าจากโครงการ มข.แก้จน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/cndckku/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://th.kku.ac.th/24836/