[คลิป] ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียงสู่ชุมชน ในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สองแห่ง โดยแห่งแรกที่โรงเรียนบ้านโนนม่วง โดยได้พบปะกับผู้แทนโรงเรียน นายทองพูน อนุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง และ นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูผู้สอน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านโนนม่วง ประกอบด้วย นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์ นายสุพัฒ วงษ์โก นายหนูรัก ญาณประเสริฐ และ นางสาวณัฐพา ครุฑผาสุก ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง และแห่งที่สอง ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูจิตรลดา ประเสริฐนู งานกายภาพบำบัด ครูวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครูพยาบาล และครูปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นผู้อุทิศเพื่อสังคมนั้น การนำองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ นำเผยแพร่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 Mhz. เป็นช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ส่งถึงประชาชนชุมชนรอบข้างได้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร จึงได้จัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น”ขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบข้าง สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยได้มีการลงพื้นที่พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทราบความต้องการของชุมชน ทั้งยังได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการมอบให้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ส่งต่อถึงประชาชนทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นโอกาสเชิญผู้นำชุมชนได้ร่วมกิจกรรมจัดรายการวิทยุสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน

วัชรา น้อยชมภู : ข่าว  /  ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ภาพ/ตัดต่อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/25124/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Scroll to Top