กองสื่อสารองค์กรส่งเสริมกำลังใจผู้ปฏิบัติงานจัดงานชื่นชมยินดีปี 2563 พร้อมคัดเลือกตัวแทนเข้ารับโล่บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า

        เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดีและมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลในพิธี นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มีบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วม 28 คน ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        พิธีการเริ่มจาก นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกรางวัลบุคลากรดีเด่น และ รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า ต่อจากนั้น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อ ผู้ได้รับรางวัล

                   
        นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกรางวัลว่า  คณะกรรมการบริหารกองสื่อสารองค์กร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล จากนั้นจึงให้บุคลากรเสนอชื่อบุคลากรที่เหมาะสมกับรางวัลที่กำหนดไว้
          “คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คือ  มีสมรรถนะที่เหมาะสม มีการบริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อมุ่งพัฒนากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  มีผลงาน หรือ นวัตกรรม หรือ การสื่อสารภาพลักษณ์ที่โดดเด่น  คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรทรงคุณค่า คือ  มีสมรรถนะที่เหมาะสม มีการบริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อมุ่งพัฒนากองสื่อสารองค์กร มีความรักต่อองค์กรและไม่สร้างความแตกแยก มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคลากรคนอื่นๆ ในนามกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีชื่นชมยินดี และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 และ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้”   ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

                      
        อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อ ผู้ได้รับรางวัลว่า  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เกิดจากการทำงาน และรางวัลที่เกิดจากการแข่งกีฬา สะท้อนให้เห็นว่า แม้กระทั่งเราทำงานยังทำกิจกรรมอื่นที่ดีร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอก
        “รางวัลบุคลากรดีเด่น และบุคลากรทรงคุณค่า เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นเฉพาะในกองสื่อสารองค์กร เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะคะแนนมาจากเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกัน ฉะนั้นรางวัลจึงเป็นความภาคภูมิใจในการทำงาน ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเก็บความดี ความตั้งใจในการทำงาน ให้ระลึกว่ารางวัลที่ได้รับคืออะไร ได้มาจากอะไร และปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามต่อไป หลายคนที่ยังไม่ได้รับรางวัล ขอให้กำลังใจทุกท่านมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองต่อไป” อาจารย์ณัฐสมล กล่าว
        ในพิธีบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในปีนี้ ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ในพิธีเดียวกันได้มีการชื่นชมยินดีผู้ร่วมกิจกรรมกลางในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการ “สีหราชรันนิ่ง ผู้พิชิต 200 กม.” โดยกรมทหารราบที่ 8 และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง นางสาวชลวภรณ์ ชูกลิ่น สามารถพิชิตถ้วยรางวัลในอันดับที่ 10 ประเภทหญิง ด้วยระยะทาง 617.32 กม. รับถ้วยจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 มาได้  ในกิจกรรมเดียวกันนี้มีบุคลากรร่วมวิ่ง ได้แก่ นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์, นางสถาพร นาวานุเคราะห์, น.ส.วัลยา ภูงาม และ น.ส. ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ ผู้ประสานงาน

               
        สำหรับงานชื่นชมยินดีและมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ   เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างขวัญ และ กำลังใจ  ความสามัคคีในองค์กร สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นสถานที่น่าทำงาน กลยุทธ์ที่ 1 : มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม และ กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง / อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ :  บริพัตร ทาสี

Scroll to Top