กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เยี่ยมชมและสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวสู่รั้วมอดินแดง

เช้าวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับฟังการบรรยาย การรับเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสานักงานอธิการบดี 2 และเดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จะเข้าเยี่ยมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  คณะเภสัชศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการ โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่รั้วมอดินแดง โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นกว่า 70 คน

Scroll to Top