กองสื่อสารองค์กร มข. workshop นศ. เตรียมความรู้ สู่การเขียนข่าว PR ฝึกภาคสนามร่วม

กองสื่อสารองค์กร มข. workshop นศ. เตรียมความรู้ สู่การเขียนข่าว PR ฝึกภาคสนามร่วม

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะกรรมการอำนวยการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 ร่วมกับ คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ( workshop) การเขียนข่าว และ ตัดต่อคลิป VDO สำหรับผู้แทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วม  โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นาย อรรถพล  ฮามพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร  และ นางสาว รวิพร สายแสนทอง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 24 คน ณ ห้อง 315 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การเขียนข่าว และ ตัดต่อคลิป VDO สำหรับผู้แทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนการเขียนข่าว และ การถ่ายทำและตัดต่อคลิป VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการฝึกภาคสนามร่วมของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 ก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

นางสาว รวิพร สายแสนทอง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นางสาว รวิพร  สายแสนทอง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ( workshop) การเขียนข่าว และ ตัดต่อคลิป VDO สำหรับผู้แทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้  เห็นภาพรวมของการเขียนข่าว และ การผลิตวิดิโอสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างง่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีส่วนร่วมได้

นายอรรถพล ฮามพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ด้าน นายอรรถพล  ฮามพงษ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมาก เราสามารถตัดต่อคลิปวีดีโอได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว เชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กับองค์ความรู้ด้านการตัดต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้เข้ากับสภาวการณ์ หรือเหตุการณ์ ตลอดการออกทำงานในโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 นี้ได้อย่างดีเยี่ยม”

          การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมฯ สำหรับนักศึกษา เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประชาชนในภูมิภาค เป็นการฝึกนักศึกษาให้ทำงานร่วมกันอันจะส่งผลทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่ห่างไกลและด้อยโอกาส และสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในชุมชน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2526  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและการปฏิบัติงานในชุมชน และ ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการศึกษาชุมชนและการให้บริการชุมชนในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  สามารถเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้รู้จักการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากร สาขาต่าง ๆ และทำงานร่วมกับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และให้มีประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาของชุมชนตามความเป็นจริง ตลอดจนสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับ ผู้นำชุมชนได้ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาในคณะเดียวกันและต่างคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดถึงปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับคนในชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้  และอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม

          การฝึกภาคสนามร่วมฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการฝึกภาคสนามร่วมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์  สถาบันวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

          จากกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อวิชาชีพในภาคสังคมอีกต่อไป  โครงการนี้นับเป็นอีกกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์วิชาของตนร่วมกับชุมชนและเพื่อนต่างวิชาชีพ ต่างสถาบัน ฝึกเยาวชนของชาติให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพในระดับสูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

  

Scroll to Top