ประชุมชี้แจงแผน

กองสื่อสารองค์กรจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร (ห้องโรงหนัง) กองสื่อสารองค์กรจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดการประชุม โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

        จากนั้น นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ได้นำเสนอและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรถึงแผนปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสื่อสารองค์กรยังคงดำเนินงานตามพันธกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์เดิมคือ เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก (We communicate KKU to citizen of the world)

        นายชุมพร พารา ได้นำเสนอแผนแผนปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแนวทางการกำหนดทิศในการจัดทำแผนฯ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย โดยได้พิจารณาจากภาพในปัจจุบันขององค์กร (Present State) ซึ่งมองว่าการสื่อสารยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารยังไม่เต็มขีดความสามารถของเครื่องมือในปัจจุบัน และได้มองภาพในอนาคต (Future State) ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าทิศทางในอนาคต กองสื่อสารองค์กรคือ “การสื่อสารที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

จากนั้นได้กำหนดแผนจัดการการเปลี่ยนแปลง (Transition) ซึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้กองสื่อสารองค์กรได้กำหนด เป็น 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 47 กระบวนงาน ดังนี้

1. การสื่อสารองค์กรเชิงรุก
1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ/ช่องทางในการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล (Digital Tool) บนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) วิทยุออนไลน์ และสื่อออนไลน์ (Online Media) อื่นๆ เพื่อให้การสื่อสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆได้มากที่สุด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล (Digital Talent) อย่างมืออาชีพ

2. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการเชื่อมความสัมพันธ์
2.1การสร้างประสบการณ์ (Create an Experience) ที่ดีให้กับเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วม ในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร
2.2การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการสื่อสาร (Networking and Collaboration)

3.การสื่อสารการนำความรู้สู่สังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืน
3.1 มุ่งผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ ที่ให้ความรู้สู่สังคมและชุมชน

4. การพัฒนาการบริหารจัดการสู่รูปแบบองค์กรสมัยใหม่
4.1 มีการพัฒนาระบบการวางแผนและการติดตามงาน (ใช้ระบบประชุมก่อนเตรียมงาน ในทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น)
4.2 มีการสร้าง Digital Culture เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation
4.3 มีการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

47 กระบวนงาน
งานผลิตสื่อ (23 กระบวนงาน)
งานกิจกรรมสัมพันธ์ (13 กระบวนงาน)
หน่วยอำนวยการ (11 กระบวนงาน)

ทั้งนี้ภายในกระบวนงานทั้ง 47 กระบวนงานต่างก็สนองต่อกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ของกองสื่อสารองค์กร ซึ่งนับว่าเป็นการนำแผนปฏิบัติการของกองลงสู่ระดับบุคคลที่ละเอียด และชัดเจน

     

                     

Scroll to Top