ตัวแทนบุคลากรกองสื่อสารองค์กรร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาวะในการทำงานสำนักงานอธิการบดี

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.ที่แปลงผักพอเพียงสำนักงานอธิการบดี ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงในโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นโครงการสร้างสุขภาวะในที่ทำงาน สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน People และ spiritual หรือประชาคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเด็นการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่น่าทำงาน Best Place to Work รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากร และบุคลากรต่อองค์กร ส่งเสริมค่านิยมในการแบ่งปันและการเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิกในโครงการ ได้ร่วมมือร่วมใจปลูกผักตามฤดูกาลปลอดสารพิษในแปลงผักข้างอาคารสิริคุณากร มีผลิตผลแบ่งปันกันมาเป็นปีที่ 11


       กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆส่งตัวแทนมาร่วมกิจกรรม โดยในส่วนของกองสื่อสารองค์กรได้มีนาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ และ นางวัชรา น้อยชมภู เข้าเป็นตัวแทนกิจกรรม สำหรับครั้งนี้เป็นการเก็บผลผลิตถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชที่ปลูกสลับกับพืชตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน จากนั้นได้นำไปต้มสุกและแจกไปยังหน่วยงานต่างๆตามเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป

Scroll to Top