กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

🟡 นางสถาพร นาวานุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
🟡 นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

Scroll to Top