กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

🟡 นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สังกัดงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร
🟡 นางพัชรากร พัจนสุนทร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดหน่วยอำนวยการ กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top