กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC  ก้าวสู่เวทีกิจกรรม ครั้งที่ 4

ในหัวข้อ “จุดประกายผู้นำ กล้าทำและกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์”

 

กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4
กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “โครงการอบรม Smart junior MC  ก้าวสู่เวทีกิจกรรม ครั้งที่ 4”  ในหัวข้อ “จุดประกายผู้นำ กล้าทำและกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์”                  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไขย ขั้น 4 อาคารเรียน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 24 คน วิทยากรโดย นางเบญจมาภรณ์  มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ฯ  พร้อมยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร   นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรม ครั้งนี้

 

กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4
กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4

สำหรับเนื้อหาการอบรมคือ ความสำคัญของการเป็นพิธีกร,บุคลิกภาพ,การเตรียมตัวเมื่อต้องเป็นพิธีกร และ เทคนิคต่างๆ ที่ควรรู้  บรรยากาศของการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพราะนอกจากผู้นำนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้จากภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้มีการฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นด้วยสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตามโอกาสให้ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ และนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนให้เป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

 

ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top